از صدای خیار خوردن کسی عصبی میشین؟ از صدای چایی خوردن چی؟ باید بگم مرض از خودتونه. منم همین جوریم. مرض از خودمونه