آینه

از نگاه کردن به آینه میترسم چون همیشه چیزی را میبینم که دوست ندارم در واقع چیزی دیگر را در ذهن دارم و با دیدن مغایر آن تصویر ساخته در ذهن، کمی خشمگین و کمی از خود دلزده می شوم. همیشه فکر میکنم من که از تصویر و چهره خودم برداشتی اشتباه در ذهن دارم شاید این شامل شخصیت من در اجتماع هم می شود. از خود شخصیتی مهربان و دلسوز و وفادار متصورم و شاید این آن چیزی نیست که واقعا هستم شاید در نقطه مقابل آن باشم مانند ذهنیتم از چهره ام که در تضاد با واقعیت است.

https://t.me/SaeedDiary