آدم های خوب

چندین نفر امسال بهم گفتند آدم خوبی هستم. بدترین توهینی که میشه به یک انسان در کشوری مثل ایران کرد همین عبارت " خیلی ادم خوبی هستی " است. در واقع یعنی آدم خری هستی بهمون سواری مجانی میدی.