دهه بیست زندگی

خب سی و یک ساله هم شدم. اتفاق خاصی نیفتاد و فقط سی و یک ساله شدم. یک مطلبی خواندم که روحیه سی ساله هایی که هیچ گهی در زندگی نشده اند را افزایش می دهد. " 20 تا 30 سنین ازمون و خطا است. سنین تجربه اندوزی است. نه ازدواج کنید و نه شغل ثابتی داشته باشید. سی ساله که شدید میفهمید چه کسی را بعنوان همراه میخواهید و چه چیزی را بعنوان شغل. " با این جملات هم موافقم هم مخالف. دهه بیست سنین تجربه است. ولی اینکه تا سی سالگی شغل معین و ثابتی نداشته باشی مخالفم درست نیست.