میخوام کانال بزنم.

شدیدا ذهنم برای نوشتن کند شده. چند بار نوشتم پاکش کردم و بعد مدتی دوباره همین کار. چی ذهنو تیز میکنه؟