امروز فهمیدم دارم توی یه حباب زندگی میکنم. تلگرام رو که باز کردم مملو از خبر های پیروزی بارسا بود. دوستان رو که میدیدم حرفشان تحلیل بازی دیشب بود. همین حس زندگی در حباب روز بعد از پخش برنامه استیج در منو تو هم سراغم میاد. نبضم با نبض جامعه نمی تپه.