خستگی میدونی کجاست؟ اونجاست که در یک هفته 100 بار پروفایلشو چک کنی.