چوری چوری

آیا تماشای دو تا فیلم هندی اونم دو شب متوالی نگران کننده است ؟