منحنی های خیال انگیز

امروز داشتم عکس های خواننده های زن غربی در جشنواره گرمی رو میدیدم. متاسفانه لباسی که این خانما پوشیده بودن دیگه هیچ جایی برای تخیل من نگذاشته بود. دیگه همه چیز مشخص بود. خیلی تلخ بود. امروز به این نتیجه رسیدم یه زن نباید هیچ موقع راه تخیل یه مرد در مورد بدنش رو با عریانی ببنده.