قشنگ نباشین !

چرا بعضی ها این همه قشنگن. خدایش ظلمه چرا بفکر دل ما نیستن. نمیگن ما عاشقشون بشیم.