انار دونه شده

اگه انار رو دونه نشده بخورید ممکنه بعضی از دونه ها بمونه تو پوست ممکنه از دهنتون بلغزه بیفته پائین  بمونه زو زمین. اون وقت حیف میشه. انارو باید دونه کرد و خورد. تو خوردن انار باید صبر و حوصله کرد.