ترامپ

انتخابات امریکا را مثل یه امریکایی پیگیری کردم. حتی فک کنم خود امریکایی ها هم اینجوری نبودن. انتخابات امریکا برای ازادی، برابری و ارزش هایی اینچنینی مثل سم بود. کشوری با سابقه بیش از 3 قرن دموکراسی و حاکمیت با ثبات در قرن بیست و یکم مردی نزاد پرست، پررو گستاخ رو بعنوان رئیس جمهوری برگزید. دموکراسی همیشه معنیش انتخاب درست نیست. جهان داره به سمت ملی گرایی افراطی دگر ستیزی و بنیاد گرایی پیش میره.

برای ما خبر بدتری نسبت به کلینتون نیست اما برای آرمان های جهان شمول آزادی خبر بدیه.

Make America White Again