حس

دوباره باید برگردم به روال سابق، روالی که توش خوشحال بودم. البته این حس خوشحالی چیزیه که الان فکر می کنم اون موقع داشتم.