بدترین فیلم

بدترین فیلم فیلمیه که پایانش باز باشه. یعنی چی پایان نداره . ؟؟؟؟؟؟؟ عصبانیم از این فیلما