کویر باور

فقط می تونم بگم زنده یاد حبیب هم به این خوبی نخونده