الان یه کار خیری کردم که دوباره احساس پیومبری بهم دست داد.