ساعت نزدیکای سه صبحه و من هنوز دارم تو رخت خوابم ملق می زنم. تنها فرقی که با دفعه قبل داره صدای کولر. راستی رو زمین می خوابم.