خدا

همه ما زمانی که دست به دعا بر می داریم یا سعی می کنیم در هنگامه نماز ذهن را  متوجه خدا کنیم. متمرکز می شویم. به یک نور به یک قدرت ماورایی . این نور و این قدرت ماورایی در ذهن ماست در درون خود ماست. برای پیدا کردن این نور ذهن خود را از فکر های روزمره پاک می کنیم تا بتوانیم ان سو سوی نور را درون خودمان پیدا کنیم. خدا درون ماست.