قرار داد دوساله

دوساله که سبیل دارم.موقعی که سبیل گذاشتم یه قرار با خودم گذاشتم. قرار شد اگه اضافه وزنمو کم کردم سبیلمو بزنم. هنوز این اتفاق نیفتاده. اگه اینجوری پیش بره من با سبیل می میرم