عشقم، گلم، خوشکلم، این کلمات حرمت دارن به بعضی خانما بگین این کلمات لغلغه دهن نیستن، شما رو فان و کیوت نشون نمیدها