از میدون حر تا خود چهار راه پارک وی فحش داد، غر زد. از زمین و زمون شاکی بود. از اون راننده های بد انصاف بود. می خواستم بهش بگم مرد یه خورده اروم باش زندگی کوتاهه، اما نگفتم. بدون اینکه حتی یه کلمه حرف بزنم، رفتم.