پرسپولیس

چند سالی میشد که فوتیال داخلی نمی دیدم. خارجیش هم فقط آن سوپر بازی ها. طرفدار پرسیولیسم. از کودکی طرفدار بودم. ولی میلی به دیدن بازی هایش نداشتم. دربی امسال اولین بازی بود که از پرسپولیس دیدم. بعد از آن پرسپولیس را تعقیب کردم. آن شور قدیمی دوباره زنده شد. تیمی یک دست. دوست داشتنی و البته سرخ. امروز فوتبال روز خوبشو به پرسپولیس نشون نداد.