به گمونم پشه ها به خاطر وجود ذی قیمت من پروردگارو شاکر باشن. اون دنیا با همین پشه های یتیم و بی پناهی که سیر کردم گواهی بهشت و می گیرم :)