عقل گوید کارسازی می کنم /عشق گوید پاکبازی می کنم 
عقل می خندد که این ننگ است و نام / عشق می پرد که این دانه است و دام