به جای تولید ناخالص ملی نسل جدیدی از بی شعور های خالص ملی تولید می کنیم." کتاب بی شعوری ترجمه محمود فرجامی"