زمان ارزشمندترین سلاح بی شعور های پشت میز نشین است. انها مقدار فراوانی از این سلاح را در اختیار دارند و شما هیچ." کتاب بی شعوری ترجمه محمود فرجامی"