بی شعوری !!!

بی شعوری درد مشترک همه ماست. همه آدمایی هایی را در اطرافمان می شناسیم که به درجات مختلف از بی شعوری رنج می برند و رنج می دهند. بی شعور ها عمدتا بیماری خود را نمی پذیرند. سخت ترین مرحله از درمان یک بی شعور آن است که به او بقبولانیم که بی شعور است. بی شعوری البته بخشی از خود ما را هم فرا گرفته است. اینکه دیگران را بی شعور بدانیم و خودمان را پاک و منزه خودش یک بی شعوری است. بی شعور ها در همه صنفی هستند در همه سنی هستند و در هر جامعه ای، از پسر بچه 4 ساله تا پیرزن 90 ساله می تواند بی شعور باشد.

اگر از بی شعورها رنج می برید توصیه میکنم این کتاب را بخوانید. و اگر جرئت دارید می توانید آن را به یک بی شعور هدیه بدهید.