ساعت 2 بعد از نصفه شب و اینجا خواب از چشمان من ربوده شده، صدای پارس سگ ها، بد مست های شهر چلیک دکمه های موبایل و البته زنگ یکنواخت گوشم، تنها صدای اتاق است.