اولین تبعیض تاریخ

یبار نوشتم که اولین نژاد پرست تاریخ بدون شک ابلیس یوده. چون نژاد خودشو برتر می دونسته، ولی شاید اولین تبعیض تاریخ هم همانجا اتفاق افتاده. جایی که خدا بهش میگه باید به انسان سجده کنی. خب چرا خدا بهش نگفته این ادمیزاد که از گل و خاکه فقط با تو متفاوته همین.