هندونه یعنی این

هندونه یعنی این. قرمز ترین و شیرین ترین هندونه ای که تا اینجا خوردم.