دلمه

مادرم دلمه های خیلی خوبی درست میکنه. امروز باهم رفتیم طبیعت گردی که هم برگ انگور برای دلمه بچینیم و هم هوایی تازه کنیم.