بی دقتی ما آدم ها !!!

همین چند روز پیش نوشتم که من عینکیم. و همین یه هفته پیش عینک جدیدی گرفتم. و شاید باورتان نشود. پدرم، برادرم و خواهرم متوجه نشدند که من عینک جدیدی گرفتم. اصلن و ابدن شک هم نکردند. مادرم می داند چون روز عینک گرفتن باهام بود. آدما تا این حد می توانند بی دقت باشند.