خودآزاری

واقعا چرا ادمی وقتی حالش خوب است هی اصرار دارد حال خودش را بگیرد. این اصرار برای تحقیر کردن خود از کجا می اید؟