اعمال ددمنشانه ما ملت

در کتاب شما که غریبه نیستید مرادی کرمانی یه جایش تعریف کرده که گریه ها ازار میداده. ان هم به شکلی بسیار ددمنشانه .. دمشان را اتش میزده و ان زبان بسته ها ول ول زنان به این سو ان سو خودشان را میکوفتند. یکی از شخصیت های معاصر هم شایعه است که گربه دار میزده. همین که سنگ میزنیم خیلی پیشرفت کردیم.