سلام

نمیدانم این سلام را به که دادم به خودم یا رهگذرانی که باد کلایشان را در کویر من میاندازد، این کویر زایده هوسی در نیمه شب است که به آن اجابت کردم . شاید این هوس مهمترین اتفاق زندگی من باشد شاید هم پاسخی به تنهایی نیمه شب من و شاید هم .... . نمیدانم بگذارید ببینیم زمان چه در استینش برای این کویر دارد.